راهنمای وبسایت

وبسایت خبر خوش

مناسبت های آینده
با امید زندگی کردن
برای مردم ایماندار
تنها امید واقعی که ناامید نمی شویم
ساختن زندگی مقدس و مؤثر و مثمر ثمر
غلبه بر مسائل زندگی با استفاده از خرد عملی واقعی
ما خدا را دوست داریم
ما به خدا ایمان داریم
  • ما به خدا عشق و اعتماد داریم
  • ما به خدا ایمان آورده و از آن پیروی می کنیم
    • ما به وعده های خدا ایمان داریم و یاد می گیریم چگونه آنها را بدست آوریم
آخرین صحبت ها
کانون شادی برای کودکان
ملاقات با شبان ما

شبان زری
شبان

  • در ۲۰۰۲ وی خوانده شد به خدمت درتندر بی ، آنتاریو کلیسای رد وود پارک بعنوان رهبر گروه مطالعات و مباحثات کتاب مقدس که تا پایان۲۰۰۵ ادامه یافت.
  • در ۲۰۰۶ وی خوانده شد به بنای یک سازمان خدماتی مبتنی بر ایمان راستین که “ایمان به خدا” نامیده شد و فعالیت تعلیماتی خود را در شهر کلگری، ایالت آلبرتا در کلیسای “اتحاد اول” برای فارسی زبانان شروع کرد که تا فوریه ۲۰۰۸ ادامه داشت.
  • در ۲۰۰۸ وی خوانده شد تا خدمت خود را مستغل از شاخه های مختلف مسیخی ادامه دهد.  در نتیجه در ۱۳ ژوئن ۲۰۰۸ از بتن “مجمع مؤمنان کلیسایی کلگری” در کلیسای “خانه صخره ای” تشکیل شد که تا به امروز خدمات تعیین شده و پرثمری از طرف خداوند را به هدایت و قوت روحش در و ازطریق این کیسا و سازمان خدماتی “وزارتخانه ایمان به خدا”انجام شده و ادامه دارد.